I begynnelsen vandret Gud med Adam og snakket med Ham. Etter fallet mistet den menneskelige rase kontakt med Den Allmektige. De var ikke lenger i stand til å se eller høre sin Skaper. Gud måtte kaste dem ut av haven, så de ikke skulle spise av livets tre og leve evig i sine synder.

Gud ønsker å kommunisere med enhver individuelt, men generelt har vi ikke noe ønske om å ha fellesskap, og vi er ikke følsomme nok til å høre Hans stemme. Profeter har vært aktive i menigheten i dens, mer enn 2000 år lange levetid. Etter menighetens frafall, opphørte de å bli godkjent som dette, spesielt ved den generasjon som de tjenestegjorde for. Jeg tror at tiden har kommet, da Jesus Kristus har bestemt seg for at Hans siste dagers profeter skal bli gjenkjent. 

Hele den femfoldige tjenesten må bli gjenopprettet i menigheten, før den kan være klar for Kristi gjenkomst (Apg.3:21). Profetene er spesielt salvet til å føle hva som er det neste på Guds agenda for gjenopprettelse. Så løfter de sine stemmer som trompeter for å varsle, opplyse og gi menigheten del i sannheten, slik at den kan bli gjenopprettet. Profetene er øynene på Kristi kropp, trompetene i Herrens hær, som skal gi et klart varsel for å tilkjennegi hva Øverstbefalende ønsker. 

Den profetiske tjenesten i Menigheten er ikke en gave fra Den Hellige Ånd, men er innsatt av Kristus selv. Profetens tjeneste er formet og utrustet for et høyere nivå i tjenesten enn Den Hellige Ånds profetiske gave. Den profetiske gave opererer blant de hellige og er en tjeneste til vanlig oppbyggelse, oppmuntring, trøst og formaning (1.Kor.12:10,14;3-4). Men profetens tjeneste er autorisert og salvet til å gjøre mye mer. 

Profeten har samme autoritet til å tjenestegjøre i menigheten med sin forkynnelse og profetiske budskap, som pastoren har med sin forkynnelse og pastorale rådgivning. Menighetens profeter fungerer i alle de samme tjenestene som i Det Gamle Testamentet, og som i Det Nye Testamentet, hvor profetene står direkte under Kristus. På denne måten består deres profetier i ledelse, instruksjon, irettesettelse, dom og åpenbaring.

Dr. Bill Hamon, hentet fra Profetisk Røst